Připomínka k veřejné prezentaci variantního konceptu řešení Územní studie Kosov – 18.11.2018

Dne 18. 11. 2018 jsme sepsali na Magistrát města Jihlavy připomínku k veřejné prezentaci variantního konceptu řešení Územní studie Kosov.

 

 

Magistrát města Jihlavy

Paní Ing. Vališová
odbor územního plánování
Masarykovo náměstí 1, Jihlava 58601

V Jihlavě, dne 18.11.2018

 

Věc: připomínka k veřejné prezentaci variantního konceptu řešení Územní studie Kosov

 

My, níže podepsaní občané Kosova:

a)     vyjadřujeme souhlasné stanovisko k variantě B2 tak, jak bylo prezentováno Úřadem územního plánování Jihlava na veřejném projednání navrhované studie Kosova řešení rezerv, dne 12.11.2018. Navrhované rezervy jsou dostačující.

 

b)    Kategoricky nesouhlasíme s přednesenou studií výstavby západním směrem, která byla přednesena majiteli pozemků (v zastoupení panem Ščepkou a panem Ing. Golským) z důvodů:

1)    Nová zástavba by přinesla zásadní zvýšení dopravy s negativními dopady na ovzduší, hlučnost a bezpečnost silničního provozu

2)    Zasáhla by velmi negativně do krajinného rázu a celkově povede ke zhoršení životního prostředí

3)    Zachování ojedinělé aleje, která lemuje komunikaci do Kosova

4)    Likvidace vesnického rázu osídlení

5)    Nežádoucí zastavění zemědělské půdy

6)    Plánovaná výstavba kanalizace nepočítá s nárůstem obyvatel

7)    Navrhované řešení hloubkových vrtů by ohrozilo současné zdroje pitné vody

8)    Zachování historické hodnoty místa „Tři smrky“

9)    V západní variantě výstavby se jedná o čistě soukromé projekty, které by Kosovu ani Jihlavě jako celku nepřinesly žádný prospěch, naopak by si vyžádaly vynakládání dalších značných prostředků z rozpočtu města (např. zajištění dopravní obslužnosti)

 

Žádáme Odbor územního plánování Magistrátu města Jihlavy, aby respektoval naše připomínky a podnikl všechny kroky k tomu, aby vesnický ráz Kosova zůstal zachován.